Software sw.mopo.info      Přihlásit - Aktivovat osobní služby - Katalog - Burza pondělí 22. července 2024 15:19
Software
Katalog software
Burza software
Hledat software
Zprávy
Ceník
Přehled médií
Žádost o zařazení
Námět
Jak začít?
Reklama zde
Objednat reklamu
Uživatel
Přihlásit
Zapomenuté heslo
Aktivovat služby
Obecně
Nápověda
Časté dotazy
Aktuality
Kontakty
Nápověda


Hlavní menu

Hlavní menu se nachází pod nápisem Software a slouží k výbìru požadované akce èi zobrazení stránky s informacemi. První položkou podmenu Software je "Katalog software". Katalog software obsahuje výbìrový kvalitní volnì šiøitelný software. Druhou položkou je "Burza software". Burza software obsahuje software objednaný uživateli ke stažení z Internetu.

Katalog software

Úvodní stránka katalogu se zobrazí i po prvním naètení stránek. Zde lze vybrat jednu ze 16 základních kategorií. Po klepnutí na její název se zobrazí pøehled podkategorií. Podkategorie mohou mít buï další podkategorie nebo obsahují pøímo seznam položek. Ten je zobrazen jako struèný výpis informací o každé položce. Na úvodní stránce lze také vybrat odkaz "Vypsat všechny podkategorie". Zobrazí se tak seznam všech kategorií a podkategorií, které se v katalogu nachází bez nutnosti je hierarchicky procházet. Opìt lze na libovolnou z nich klepnout a zobrazí se její obsah. V závorce za názvem podkategorie mùže být v závorce uvedeno èíslo. Toto èíslo udává poèet položek v koncové kategorii, tedy takové kategorii, která už neobsahuje další podkategorie, ale pøímo položky.

Burza software

Burza software má naprosto stejné èlenìní jako katalog. Je možné ji i stejným zpùsobem procházet.

Hledání software

Software lze vyhledávat v katalogu i burze souèasnì nebo podle vlastní volby, vèetnì volby požadované platformy. V katalogu lze vyhledávat jedno nebo více slov bezprostøednì za sebou následujících. Hledá se tedy pøesnì øetìzec znakù, zadaný do pole "Hledaný text".

Nenašli jste v katalogu to co hledáte?

Podejte svùj námìt na pøidání softwaru.

Struèný výpis

Ve struèném výpisu je zobrazen výpis základních informací o každé položce. Mùže obsahovat více stránek, v tomto pøípadì jsou nad ním zobrazena èísla, na která lze klepnout. Èíslo zobrazené stránky je zvýraznìno. V záhlaví struèného výpisu je zobrazeno zaøazení položek do kategorií. Položky ve struèném výpisu lze øadit vzestupnì i sestupnì podle názvu, velikosti, data vydání a hodnocení klepnutím na pøíslušnou malou modrou šipku. Po klepnutí na název položky se zobrazí podrobný výpis informací.

Podrobný výpis

V podrobném výpisu jsou uvedeny všechny v katalogu dostupné údaje o položce a u mnoha položek lze nalézt pod pøehledem vlastností zmenšené náhledy na sejmuté obrazovky programu. Nìkteré jsou k dispozici i ve vìtším rozlišení, takže po kliknutí na nì se zobrazí pøíslušný vìtší obrázek a zobrazí se také èísla odkazující na další velké obrázky dostupné pro danou položku.

Výbìr položek

Uživatelé s aktivovanými osobními službami mají možnost vybírat si z katalogu položky a ty umisovat do zvláštního výpisu. K dispozici je jednak výbìr s neomezenou kapacitou a maximálním poètem 1000 položek a jednak 10 výbìrù oznaèených CD 1 až CD 10, jejichž kapacita je 650 MB, tedy volná kapacita média, na které si lze vybrané položky nechat vypálit a nechat zaslat na dobírku. Neomezený výbìr se zobrazí po klepnutí na odkaz "Výbìr" na levém panelu. Na pravém panelu v horní èásti je také zobrazeno posledních 10 vybraných položek v právì aktivním výbìru. Klepnutím na titulek tohoto výpisu lze zobrazit pøímo obsah aktivního výbìru.

Nìkteré položky vybírat nelze. Jsou to odkazy na WWW stránky nebo i software, jehož volné stažení je vázáno nìjakou licencí, se kterou autor požaduje individuální souhlas každého uživatele pøed poskytnutím softwaru. Vybrané položky zùstávají zachovány i po odhlášení. Uživatel je mùže z výbìru odstranit odebráním pomocí pøíslušného tlaèítka. Veškeré údaje o uživateli a tedy i výbìr mizí také se zrušením registrace.


Pøihlášení

Každý uživatel si pøi aktivaci osobních služeb zvolil pøezdívku a heslo, kterým seidentifikuje. Zadáním tìchto údajù se pøihlásí ke svému úètu a mùže tak vybírat položky z katalogu a ty pozdìji objednat na CD.

Aktivace osobních služeb

Pøed pøihlášením je nutné provést aktivaci. Pøi aktivaci si uživatel volí pøezdívku a heslo, kterým se bude identifikovat. Lze zadat i další osobní údaje, které nejsou nezbytnì nutné pro používání výbìru, jsou však nutné pro zasílání CD na dobírku. Nemusí však být zadány ihned pøi aktivaci, lze je doplnit kdykoliv pozdìji na Osobní stránce uživatele.

Osobní stránka uživatele

Na osobní stránce uživatele jsou zobrazeny jednak údaje o jeho pøihlašování a jednak údaje zadané pøi aktivaci. Zde lze doplnit èi opravit veškeré údaje, vèetnì pøezdívky a hesla. Na této stránce je také možné aktivaci zcela zrušit. Tento krok je tøeba peèlivì zvážit, nebo tím dojde k nevratnému odstranìní všech údajù souvisejících s uživatelem.

Přihlásit
Jméno

Heslo

Zapomněli jste heslo?
Co jsou služby?
Powered by SoftIndex 2.00