Software sw.mopo.info      Přihlásit - Aktivovat osobní služby - Katalog - Burza pondělí 22. července 2024 16:03
Software
Katalog software
Burza software
Hledat software
Zprávy
Ceník
Přehled médií
Žádost o zařazení
Námět
Jak začít?
Reklama zde
Objednat reklamu
Uživatel
Přihlásit
Zapomenuté heslo
Aktivovat služby
Obecně
Nápověda
Časté dotazy
Aktuality
Kontakty
Žádost o zaøazení autorského software do katalogu

Následující formuláø umožòuje podat žádost o zaøazení autorského software do katalogu. Tedy software, jehož autorem jste Vy èi firma, kterou zastupujete. Pro podání námìtu na zaøazení software jehož autorem nejste, ale který byste v katalogu uvítali, použijte prosím formuláø Námìt.

Žádné z polí formuláøe není povinné, je však vhodné uvést co nejvíce údajù tak, aby bylo možné software co nejrychleji a nejpøesnìji zaøadit. Software v našem katalogu peèlivì vybíráme, a proto ne každý požadavek mùže být kladnì vyøízen. Za to se omlouváme, ale naším cílem je vytváøet katalog kvalitního volnì šiøitelného software tak, aby sloužil ke spokojenosti Vás, našich uživatelù.

Do katalogu lze zaøadit pouze volnì šiøitelný software, tedy takový, který lze zdarma stáhnout z Internetu a volnì šíøit na neomezeném poètu CD èi jiných médií.

Název 
Pøesný název software tak, jak bude zobrazen v katalogu. Má-li program èíslo èi pojmenování verze, uvede se rovnìž sem. Uvádí se také typ verze programu, napø. Demo, Trial atd.
Autor 
Jméno autora èi firmy, které má být uvedeno v katalogu.
Kontakt na autora 
WWW stránka autora, e-mail a další kontaktní informace.
Distributor 
Jméno distributora èi distribuèní firmy, je-li odlišné od autora.
Kontakt na distributora 
WWW stránka distributora, e-mail a další kontaktní informace.
WWW stránka produktu 
WWW stránka na které je možné nalézt další informace o produktu a stáhnout ho.
Licence
Popis podmínek pro použití software. Zde lze uvést, je-li program zcela zdarma, nebo se jedná pouze o verzi pro nekomerèní použití, existuje-li placená verze s rozšíøenými možnostmi, atd. Zejména je nutné uvést, lze-li program šíøit na CD, není-li to pøímo uvedeno v licenci dodávané s programem. Jestliže o této skuteènosti není nikde zmínka, automaticky se pøedpokládá, že produkt lze šíøit, nebo je volnì stažitelný z Internetu.
Zvláštní požadavky na PC
Zláštní požadavky na HW èi SW, napø. minimální velikost RAM, typ grafické karty a schopnosti grafické karty, typ a rychlost procesoru, atd.
Popis jednou vìtou
Struèná charakterizace programu jednou krátkou vìtou. Staèí uvést pouze úèel software, zbytek se rozvádí v Podrobnìjším popisu.
Podrobnìjší popis
Podrobnìjší charakterizace software nìkolika vìtami, vystihující jeho vlastnosti, zvláštnosti a odlišnosti od ostatního software podobného typu.
Poznámky
Další poznámky k software a jeho požadovanému zaøazení, které nezapadají do nìkteré z výše uvedených kategorií.
  • Vyhrazujeme si právo zmìnit, upravit èi doplnit uvedené údaje tak, aby co nejlépe odpovídaly skuteènosti.
  • Zvláštní požadavky, napø. vložení vlastního snímku obrazovky programu je nutné dohodnout pomocí elektronické pošty na adrese katalog.sw@motio.info
Přihlásit
Jméno

Heslo

Zapomněli jste heslo?
Co jsou služby?
Powered by SoftIndex 2.00