Software sw.mopo.info      Přihlásit - Aktivovat osobní služby - Katalog - Burza pondělí 22. července 2024 15:49
Software
Katalog software
Burza software
Hledat software
Zprávy
Ceník
Přehled médií
Žádost o zařazení
Námět
Jak začít?
Reklama zde
Objednat reklamu
Uživatel
Přihlásit
Zapomenuté heslo
Aktivovat služby
Obecně
Nápověda
Časté dotazy
Aktuality
Kontakty
Aktivace osobních služeb


Vyplnění osobních údajů

Tučně vyznačené údaje je nezbytně nutné vyplnit. Ostatní údaje jsou nepovinné, ale nelze bez nich využívat některé služby. Budete-li je chtít využívat, budete muset údaje pozdìji doplnit. Doplňkové údaje slouží také pro usnadnění identifikace osoby v případě zapomenutí hesla.

Osobní údaje budou použity výhradně pro komunkaci se zákazníkem, který tato data poskytl, tj. zasílání objednaných CD či řešení problémů se zapomenutým heslem. Osobní údaje nebudou předány třetí straně.
Přezdívka
Zvolte si prosím pøezdívku, pod kterou budete v systému vystupovat.
Heslo
Zvolte si prosím heslo, kterým se budete pøihlašovat. Heslo musí být dlouhé minimálnì 4 znaky. Mùže obsahovat libovolné zobrazitelné znaky, ale není doporuèeno používat napøíklad písmena s diakritickými znaménky, protože ty nemusí být na každém poèítaèi vždy dostupné. Velikost písmen se rozlišuje. Stejné doporuèení platí i pro pøezdívku.
Potvrzení hesla
Zadejte prosím heslo pro kontrolu znovu.
Povolit zaslání pøezdívky a hesla e-mailem pøi zapomenutí?

Jméno a pøíjmení 
Pøipadné tituly pøed jménem a prostøední jméno pište prosím do prvního pole, tituly za do druhého spolu s pøíjmením.
Ulice (je-li)
È. p.
Mìsto/Obec
PSÈ
Za PSÈ napištì i sídlo pošty, jestliže není totožné s místem doruèení.
Stát
Vyplòte pouze tehdy, je-li jiný než ÈR.
e-mail
Sekundární e-mail 
Další e-mail použitelný napø. pro upozoròování na vyøízené objednávky stažení software. Lze použít libovolnou adresu, tedy i napø. mobilní adresu poskytovanou mobilními operátory.

Po provedení aktivace mùžete své údaje kdykoliv zmìnit na Osobní stránce.

Upozornìní

Jestliže se k úètu nepøihlásíte po dobu delší než 90 dnù, bude automaticky a nevratnì zrušen.

Co nabízí osobní služby?

  • Vytváøení vlastních výbìrù položek z katalogu a burzy.
  • Objednávání CD.
  • Hodnocení položek katalogu a burzy.
  • Zobrazení uživatelského hodnocení položek katalogu a burzy.
  • Objednávání stažení volnì šiøitelného software z Internetu zcela dle vlastního výbìru, bez omezení velikosti, zdarma.
Přihlásit
Jméno

Heslo

Zapomněli jste heslo?
Co jsou služby?
Powered by SoftIndex 2.00