Software sw.mopo.info      Přihlásit - Aktivovat osobní služby - Katalog - Burza pondělí 22. července 2024 17:17
Software
Katalog software
Burza software
Hledat software
Zprávy
Ceník
Přehled médií
Žádost o zařazení
Námět
Jak začít?
Reklama zde
Objednat reklamu
Uživatel
Přihlásit
Zapomenuté heslo
Aktivovat služby
Obecně
Nápověda
Časté dotazy
Aktuality
Kontakty
Časté dotazy

Co je to Software sw.motio.info?

Je to archív volnì šiøitelného software, tedy freeware, shareware a demo. Archív software je rozdìlen na Katalog a Burzu. Katalog obsahuje kvalitní výbìrový software. Do kategorie volnì šiøitelného software spadají jak nekvalitní díla, o která by jinak mìl tìžko nìkdo zájem, tak profesionální produkty zkušených odborníkù a velkých firem, které si mohou dovolit dávat nìkteré své produkty zcela zdarma. Do katalogu se snažíme zaøazovat právì kvalitní software. Burza obsahuje software objednaný uživateli ke stažení z Internetu a mùže tedy obsahovat software libovolné kvality.

Proè je nutná aktivace osobních služeb?

Aktivace umožòuje vytvoøení uživatelského konta pro každého uživatele. Každý uživatel si tak mùže vytvoøit vlastní výbìr položek z katalogu a ty si pozdìji nechat vypálit na CD a nechat zaslat na dobírku.

Zùstane zachován výbìr i po odhlášení?

Ano, i po odhlášení zùstane výbìr položek zachován. Po opìtovném pøihlášení je možné s výbìrem v nezmìnìné podobì pracovat.

Jak vypadá adresáøová struktura CD?

Jsou dvì možnosti. Je-li na CD vybrána položka zabírající celé CD, tedy položka pøedstavující pøímo obraz CD, je adresáøová struktura urèena pøímo autorem této položky.

Jsou-li na CD vybrány individuální soubory, jsou rozdìleny do jednotlivých adresáøù odpovídajících kategoriím, do kterých jsou soubory zaøazeny. Umístìní souborù na CD lze nalézt pøímo v podrobném výpisu informací o položce v katalogu nebo burze. Je-li na CD vybrán více než jeden individuální soubor, je na CD pøidán i struèný pøehled souborù ve fromátu HTML a jako prostý textový soubor. Ve formátu HTML je výpis tøídìn i podle nìkolika kategorií, a proto je složen z nìkolika souborù. Ty jsou uloženy v podadresáøi Obsah. Základním souborem formátu HTML je
index.htm. Adresáøová struktura v koøenovém adresáøi CD obsahujícího individuálnì vybrané soubory mùže vypadat napøíklad takto: B_Lin/ B_Win/ K_Lin/ K_Win/ Obsah/ index.htm index.txt Jsou na CD tzv. dlouhá jména (delší než 8+3 znakù)?

Systémové soubory katalogu programù uloženého na CD a názvy podadresáøù dlouhá jména neobsahují. Jsou-li na CD vybrány jen takové soubory, které neobsahují dlouhá jména, mùže být celé CD bez dlouhých jmen. V tomto pøípadì jej vypálíme ve formátu 8+3, takže bude èitelné i v operaèním systému DOS bez podpory dlouhých jmen.

Jak reklamovat?

Byla-li zásilka poškozena vinou Èeské pošty, tzn. došlo-li k mechanickému poškození èi narušení, obracejte se na Èeskou poštu. Zásilku lze u nás reklamovat pouze z dùvodu neèitelného, poškozeného nebo nesprávného obsahu CD, které je mechanicky nepoškozené. Nelze reklamovat z dùvodu nevhodnosti softwaru pro zamýšlený úèel, jeho nesprávné funkce, atd. Za software ruèí autor, v takových pøípadech se obracejte pøímo na autora produktu. Naše firma zajišuje pouze distribuci software v takové podobì, v jaké byl dán autorem k dispozici k volnému šíøení. Každou reklamaci pousuzujeme individuálnì, obracejte se prosím na reklamace.sw@motio.info.

Přihlásit
Jméno

Heslo

Zapomněli jste heslo?
Co jsou služby?
Powered by SoftIndex 2.00